ШАВАЛЬОВА В.І.

 

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

МАТЕМАТИКИ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Інформатизація освіти є головною передумовою успішного розвитку процесів інформатизації суспільства. Тому, одним з пріоритетних напрямків психолого-педагогічних досліджень є впровадження комп’ютерних технологій в процес викладання всіх навчальних дисциплін як в закладах середньої освіти, так і у вищих навчальних закладах.

Як відмічає академік АПН України М.І. Жалдак, нині комп’ютер із об’єкта вивчення перетворюється у високо ефективний, багатофункціональний засіб навчання. З використанням персонального комп’ютера підвищується ефективність навчального процесу за рахунок його інтенсифікації та активізації навчально-пізнавальної діяльності, надання їй творчого дослідницького спрямування.

Впровадження комп’ютерної техніки в процес викладання окремих навчальних дисциплін перетворює пізнавальні і мотиваційно-емоційні процеси, діяльність і спілкування викладачів та студентів, змінює методичні системи викладання навчальних дисциплін. 

Кожна методична система навчання функціонує на певному соціальному та культурному фоні, який здійснює на неї вирішальний вплив. Найбільш явно та сильно вказаний вплив спрямовується на провідний компонент – мету навчання. Тому характерною рисою процесу комп’ютеризації освіти є зміна мети навчання всіх навчальних дисциплін як в закладах середньої освіти, так і у вищих навчальних закладах. .

Наприклад, згідно з програмою для фізико-математичних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів вивчення курсу математичного аналізу, має своєю метою ґрунтовну математичну підготовку спеціалістів та наукове обґрунтування ряду питань, перше уявлення про які одержано в шкільному курсі математики (4). В умовах впровадження комп’ютерних технологій навчання потрібно не тільки дати майбутньому вчителеві знання з класичного та сучасного математичного аналізу, а й підготувати його до використання персонального комп’ютера при викладанні в майбутньому питань математичного аналізу в закладах середньої освіти. Тому зараз метою курсу математичного аналізу повинно бути:

-   ґрунтовна математична підготовка майбутніх вчителів математики з питань класичного та сучасного математичного аналізу;

-   вміння розв’язувати задачі математичного аналізу за допомогою персонального комп’ютеру.

В зв’язку з закономірностями, які пов’язані з внутрішньою побудовою методичної системи навчання, зміна одного компонента з необхідністю викликає зміну інших компонентів. В цьому, як відомо, реалізується принцип повноти вдосконалення методичної системи навчання (2, 23).

В першу чергу, мета змінює зміст навчання. Розглянемо, наприклад, розділ курсу математичного аналізу “Відповідність, відображення, функція”. Програма передбачає вивчення таких питань:

-   поняття відповідності та функції;

-   область визначення та множина значень функції;

-   обернена функція, графіки взаємно обернених функцій;

-   основні елементарні функції та їх графіки;

-   арифметичні операції над функціями;

-   суперпозиція функцій;

-   найпростіші властивості функцій;

-   застосування властивостей функцій до розв’язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмічних і тригонометричних рівнянь, нерівностей та їх систем.

Впровадження комп’ютерних технологій потребує доповнення до змісту даного розділу:

-   побудова графіків функції за допомогою персонального комп’ютера;

-   розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем з використання комп’ютерних програм.

Впровадження комп’ютерних технологій в процес викладання математичних дисциплін вносить зміни в інші компоненти методичної системи: форми , методи, та засоби навчання.

Програмна підтримка математичних курсів повинна передусім сприяти досягненню педагогічної мети за рахунок використання комп’ютерних засобів: ілюстрації математичних понять, демонстрації застосувань математичних методів дослідження різноманітних процесів і явищ, проведення математичного експерименту, створення та вивчення інформаційних і математичних моделей явищ і процесів, розвитку геометричної інтуїції (3, 18).

На лекційних заняттях використання мультимедійного проектора та відповідного програмного забезпечення будує сприйняття матеріалу не лише більш наочним, а й більш доступним. Студенти не лише сприймають та запам’ятовують готові істини, але й самі беруть участь в процесі пошуку розв’язку навчальної задачі. Наприклад, при вивчення осьової симетрії в курсі “Геометрія”, лектор за допомогою програми GRAN - 2D може продемонструвати побудову симетричних точок, показати перебудову деяких кривих при різних центрах симетрії. Потім формулюється умова задачі, демонструється її розв’язок при різних початкових умовах, формулюється загальний висновок, який доводиться аналітично.

Наприклад, при вивченні розділу “Похідна” в курсі математичного аналізу за допомогою комп’ютера в динаміці можливо продемонструвати на проекторі рух січної при умові,  що приріст аргументу прямує до нуля. Навчальний ефект при цьому значно збільшується порівняно з малюванням крейдою.

Згідно до “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, практичне заняття розглядається як форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує навички і вміння  їх практичного застосування шляхом самостійного виконання студентами сформульованих завдань.

При проведенні практичних занять з математичних дисциплін лише традиційними методами і організаційними формами дуже важко стимулювати студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності. Тому надто важливим є перехід до нового стилю навчання, який повинен бути націленим на максимальний розвиток творчих здібностей студентів і формування їх пізнавальної активності.

На практичних заняттях використання персонального комп’ютера, в першу чергу, дозволяє зменшувати витрати часу на деякі розрахунки (обчислення обернених матриць, розв’язання рівнянь, нерівностей , їх систем та інше). Це дозволяє розглядати на заняттях більшу кількість завдань, та приділяти увагу розв’язуванню творчих задач, обговорюванню алгоритмів їх розв’язку. Таким чином, методика розв’язування завдань змінюється докорінно і сприяє формуванню навичок математичного моделювання. Крім того, використання персонального комп’ютера при розв’язуванні задач можна розглядати як сприятливу умову для  роз витку операційного стилю мислення студентів.

В умовах диференціації навчання відповідне програмне забезпечення дає можливість викладачеві  при проведенні практичних занять керувати роботою різних типологічних груп одночасно. Однак, для цього потрібно переглянути навчальні плани і замість практичних занять запланувати лабораторні заняття, оскільки можливості комп’ютерних класів обмежені.

Використання контрольно–корегуючих комп’ютерних програм, комп’ютерних середовищ в самостійній роботі студентів  не стільки перевіряє рівень навчальних досягнень, скільки направляє мислення студентів та рекомендує переглянути відповідну літературу. Самостійна робота студентів над математичними курсами при використанні комп’ютерних технологій навчання може бути спрямована не тільки на поглиблення та поширення знань та вмінь, а й на підготовку майбутнього вчителя до пошуку інформації, створення своїх особистих каталогів, довідників, схем та до підготовки по використанню персональних комп’ютерів на уроках математики в майбутньому. Наприклад, можна запропонувати студентам підібрати та розв’язати ряд задач які можна запропонувати учням на факультативних заняттях.

Умова. На прямокутному біліарді ABCD дано два шари  М та N. Як потрібно штовхнути шар M для того, щоб він відбившись послідовно від всіх чотирьох бортів біліарда попав у шар N.

Розв’язання

Використовуючи опцію “Створення симетричної точки” програмного коплексу GRAN-2D будуємо точку М’ симетричну М відносно АВ, точку М” симетричну М’  відносно ВС, точку М’” симетричну М”  відносно  СD, та точку N симетричну N  відносно AD. Отримаємо О3 та О4  точки перетину прямої  М’”N  зі сторонами AD та СD , потім будуємо пряму М’’О3, яка перетинає ВС в точці О2 та будуємо пряму М О2, яка в сою чергу перетинає АВ в точці О1.

Після виконання побудови необхідно обов’язково аналітично довести, що ламана МО1О2О3О4N – шукана.

 


Умова. Дано пряму  l  і дві точки  А та В,  що лежать по одну сторону від неї. Знайти на прямій  l  таку точку  М,  щоб сума АМ+ВМ  була найменшою.

Розв’язком цієї задачі є рисунок 2, побудований за допомогою програми GRAN-2D.

 

Складання словників математичних термінів, бібліографічних каталогів, побудови опорних схем знайомить студентів з програмами загального призначення, знання яких також необхідні майбутньому вчителю.

На етапі контролю результатів навчання персональний комп’ютер зменшує час викладача на перевірку навчальних досягнень студентів, підвищує об’єктивність оцінок, веде строгий облік, на підставі якого викладач планує подальшу роботу.

Наприклад, при перевірці домашніх розрахункових робіт з математичного аналізу “Дослідження функцій та побудова їх графіків”, “Застосування означених інтегралів” достатньо 10-15 хвилин на перевірку отриманих  студентами результатів, при цьому студенти за допомогою програми GRAN1 будують свої графіки та самі бачать правильність своїх розрахунків  (1). Аналогічно можливо перевірити розрахункові роботи з курсів “Алгебра і теорія чисел”, ”Алгебра і геометрія” на обчислення визначників, знаходження обернених матриць, розв`язування систем лінійних рівнянь та нерівностей  за допомогою програми DERIVE (1).

Досить ефективне використання персонального комп’ютера при проведенні тестової перевірки результатів навчальних досягнень.

Слід відмітити, що для використання персонального комп’ютера на лекційних та практичних заняттях в арсеналі викладача є достатня кількість програм, а для контролю та корегування знань студентів з математичних дисциплін є потреба розробки відповідного програмного забезпечення.

Практика роботи педагогічних вищих навчальних закладів показує, що побудова навчального процесу студентів на базі застосування персонального комп’ютера реалізується в навчальному процесі ще недостатньо. Це не дає можливості істотно підвищити якість підготовки майбутніх педагогів.

Сьогодні школа ще не в достатній мірі укомплектована сучасною технікою, але це не повинно бути перешкодою для підготовки майбутніх вчителів до розробки і впровадження в шкільний навчальний процес комп’ютерних методик навчання.

Систематичне використання персонального комп’ютера дозволяє суттєво поглибити  розуміння студентами навчального матеріалу, посилити мотивацію до навчання, активізувати навчальну  діяльність, надати навчанню дослідницького, творчого спрямування.

Комп’ютер вносить значні зміни у зміст навчання, методи та форми навчання, а також зміни у діяльність як вчителів, так і учнів. Цьому потрібно вчити студентів педагогічних вищих навчальних закладів не тільки на заняттях з інформатики, а й при викладанні інших дисциплін і першу чергу дисциплін математичного циклу.

 

Література

 

1. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: Посібник для вчителів –К.: Техніка, 1997.-303 с.: іл.

2. Моро М.И., Пышкало А.М. О совершенствовании методов обучения математике. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978.-160с.

3. Пеньков А.В., Жалдак М.І. Комп'ютер на уроках математики // Використання нової інформаційної технології в навчальному процесі: Збірник наукових праць. – К.: РНМК, 1990.

4. Програми для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. Збірник № 1.- К., 1993.- 176с.