ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОБОТИ З ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ УЧНЕМ

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОБОТИ З ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ УЧНЕМ

Сообщение root » 16 окт 2007, 09:55

ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОБОТИ З ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ УЧНЕМ
В.В. Вербицький
Основою пізнання і практичної діяльності людей, передусім, виступає ро­зум, завдяки чому виникає певний напрямок людських відношень - раціоналізм, який простоїть як ірраціоналізму (поза свідомість), так і сенсуалізму (від чуттє­вість). Обґрунтовуючи безумовну достовірність наукових принципів і положень природознавства, раціоналізм намагається вирішити питання: як знання, отри­мані в процесі пізнавальної діяльності людини, набувають об'єктивного, загаль­ного і необхідного характеру. І тут важливим є те, що лежить у першооснові пе­вної науково-практичної діяльності, тобто основному правилі поведінки і внут­рішньому переконанні людини. Це - принципи, якими можна поступитися лише у випадку інших принципів, достовірність фактичних даних яких є незапереч­ною або набутих роками та перевірених досвідом.
Раціональність, як здібність людини мислити і діяти на основі розумних норм у відповідності до діяльності визначеними правилами, вважається умовою досягнення певних цілей. Раціональна науково-практична діяльність у принципі керується критеріями доказовості і обґрунтованості. Це і призводить до отри­мання істинних знань.
Нами розглянуто біля ЗО основних принципів, на які спиралися у своїх на­укових дослідженнях і науково-практичній діяльності вчені, що були причетні до виховання та навчання молоді. Серед цих принципів можна виділити ті, які у позашкільній освіті мають основоположне значення. Це, перш за все, антрополо­гічний принцип, принцип матеріальної єдності світу, природовідповідності, пі­знання, єдності фізичного і розумового розвитку, принцип послідовності і до­ступності, етичний принцип та принцип білетики.
У сучасному позашкільному навчальному закладі відбувається переорієн­тація навчально-виховного процесу з колективного на особистісно-орієнтований розвиток через такі форми організації життєдіяльності вихованця, учня, слухача (надалі вихованця) як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.
Навчально-виховний процес організовується у середовищі, яке утворюєть­ся сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного «Я» вихованця, яке сприяє розвивальному спрямуванню у формуванні особисто­сті. Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядко­вуються інтересам вихованця та напрямам його розвитку у різних сферах життє­діяльності. Розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно ви­правданим використанням його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагаченням. Педагоги дбають про те, щоб вихованці вільно орієнтувалися у навколишньому середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, умі­ли самостійно діяти в ньому, дотримуючись норм і правил перебування в різних 4 його осередках.
Одним із засобів, який забезпечуватиме «поштовх» для реалізації механіз­ми! самоосвіти, самопізнання і самоактуалізації особистості може стати порт фоліо (performance portfolio or assessment) — цілеспрямована колекція робіт ви-(Оіанця, яка демонструватиме його зусилля, прогрес та досягнення в одній або декількох галузях. «Порт фоліо досягнень учня» - одна з форм індивідуальної оцінки знань вихованця, яка активно застосовується, вже достатньо довгий час у і.ірубіжній освітній практиці.
Портфоліо може стати важливим елементом практико-орієнтованого під­ходу до навчання та освіти в цілому. Це своєрідний звіт з процесу навчання під­літка, що дозволяє побачити картину конкретних освітніх результатів, забезпе­чити відстежування індивідуального прогресу вихованця в широкому освітньо­му контексті, продемонструвати його здатності, практично застосовувати погли­блені знання та набуті вміння і навички. Побудова портфоліо навчальних досяг­нень вихованця в подальшому зможе відповідати завданням початкової профі­льної підготовки а, надалі, - профільного навчання.
Ось чому в діяльності позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного спрямування принцип природовідповідності є наріжним каме­нем у навчально-виховному процесі. Бо людина - частина або навіть частка при­роди, біосоціальний феномен, виникнення якого відбулося на тлі природи, а роз­виток і становлення продовжується у лоні природи та в суспільстві. Окрема лю­дина - це біологічний організм, існування і розвиток якого за відносно незнач­ний проміжок часу (в середньому 70 років) долає на своєму шляху різні пере­шкоди і проблеми - від планетарних до особистісних, дріб'язкових. Кожна осо­бистість, виступаючи як відносно незалежна органічна цілісність, динамічно взаємодіє з природою і суспільством, формуючи власну індивідуальність відпо­відно своєму природному началу і визначаючи, таким чином, своє життєве при­значення.
Ще на початку XVII століття Я. Коменський вважав, що коли мають стати «майстернями мудрості і людяності». Особливої уваги в його педагогічній сис­темі займає дидактика, теорія про те, чому вчити і як вчити. Він розробляв дида­ктичні принципи природовідповідності за рахунок: свідомості, унаочнення, мі­цності і послідовності навчання; пропонував низку правил: від найближчої від­стані до найбільшої, від знайомого до невідомого і т. д. Я. Коменський відчував у кожній особистості творіння природи, відстоював її право на розвиток всіх своїх можливостей, надавав великого значення вихованню і освіті, які повинні формувати людей, здібних служити суспільству. Саме принцип природовідпові­дності в процесі виховання має визнавати природну рівність людей, не запере­чуючи індивідуальності природних задатків.
Нині одна з найактуальніших проблем в Україні - здоров'я дітей - майбу­тніх господарів країни. Споконвіків життєдіяльність людини спрямована на створення матеріального добробуту, що почасти бумерангом відбивається як на довкіллі, так і на здоров'ї людини. Глобальні ж проблеми зачіпають не просто здоров'я людей, а основи людського буття, існування людини. Відновлення в Україні з 1995 року екологічної освіти ще відповідальніше відбилося на навча­льно-виховному процесі позашкільних закладів юннатівського руху і зумовило її їх акцентувати свою увагу саме на еколого-натуралістичній роботі, основним зі
вданням якої стало визначення і диференціювання правильних і неправильнії дій суспільства або окремої людини та навчити науково-практичним засобам, ям допоможуть зорієнтуватися людині у своїй життєдіяльності. Це і можна вважаті за початок впровадження в освіту принципу пізнання, послідовного і непері рвного.
У цьому плані портфоліо в навчально-виховному процесі позашкільногЯ закладу можна розглянути як виховний засіб, стимул для самореалізації дітей, яким часто не вдається проявити себе в обмежених рамках класно-урочної сис­теми загальноосвітнього (усіх типів) навчального закладу. Ця накопичувальна оцінка знань, що ураховує різні індивідуальні досягнення дитини, призведе до розуміння необхідності проведення моніторингу власних досягнень. Введення портфоліо розширює навчальну активність учнів поза школою, завдяки цьому стимулюється розвиток науково-дослідницької та проектної діяльності підлітків. Матеріали для портфоліо відбирають і оформлюють вихованці самостійно за тим напрямом, який вони самостійно і усвідомлено обрали.
Створення портфоліо можна розглядати як профілактику упередженого відношення до школяра з боку педагогів, певна гарантія об'єктивної оцінки його можливостей, меж пізнання та їх результатами успіхів в навчанні і в позаурочній діяльності.
Позашкільні навчальні заклади, основна форма діяльності яких - творчі учнівські об'єднання - здійснюється у позаурочний час, використовують на різ­них рівнях своєї роботи принцип послідовності і доступності, основи якого були розроблені у свій час російським педагогом К.Д. Ушинським. Продуктивна школа з її накопиченням портфоліума кожного вихованця найбільш ретельно використовує у своїй роботі доступність методів навчально-виховного процесу і послідовність програм, завчасно склдених разом з учнем. Залежно від мети створення портфоліо може бути:
1. Портфоліо документів або «папка досягнень», скерована на підви­щення власної значущості вихованця, яка відображає його успіхи (похвальні грамоти за навчання та інші офіційні підтвердження успішності учня в школі та за її межами, наприклад, участь в олімпіадах, конкурсах, досягнення в спорті, музиці, шахах і т. д.; листи подяки батькам, табелі успішності, значки, медалі тощо).
2. Рефлективне портфоліо, що розкриває динаміку особистісного розвит­
ку учня, яке допомагає відстежити результативність його діяльності як у кількі­
сному, так і якісному плані. В цю папку збираються всі контрольні і творчі ро­
боти вихованця: твори, переклади, есе, малюнки, вироби, залікові роботи, відео­
касети, результати медичних і психологічних обстежень і т. д. - загалом, все, що
робилося протягом певного терміну (наприклад року).
1.Портфоліо відгуків і рекомендацій. Збираються відгуки про участь вихованця в суспільному житті, про участь його в соціальній практиці, рекомен­дації вчителів, педагогів загальноосвітнього (усіх типів) ат позашкільного на­вчальних закладів і самоаналіз вихованця (характеристика на самого себе).
Портфоліо робіт і проектів - фіксується участь в проектній діяльності та успішність відвідування елективних курсів (спеціальних курсів за вибором ні її і оіхііГизкових для до профільної підготовки).
Зі Портфоліо «проблемно-дослідницьке», пов'язаний з написанням ре-фі риту, наукової роботи, підготовкою до виступу на конференції. Він є набором ми вріалів за певними рубриками, наприклад:
нріанти назв рефератів (доповідей, статей);
список літератури для виступів;
мікротеми, проблемні питання (напрямки) дослідження, план дослідження;
дискусійні точки зору;
факти, цифри, статистика;
цитати, афоризми;
інтеграція з іншими предметними дисциплінами;
результати досліджень;
висновки за результатами досліджень;
методи досліджень;
прогнози і перспективи.
Збір і систематизація матеріалу в таких портфоліо допомагає вихованцям не тільки гідно написати будь-яку наукову роботу, але і «піднімає» їх пізнаваль­ні інтереси до висот наукових зразків.
6. Тематичне портфоліо створюється в процесі вивчення якої-небудь за­гальної теми, розділу, навчального курсу, залікової роботи.
Щоб завершити розгляд основних принципів роботи з цілеспрямованою молоддю, варто зупинитися на моральних, тобто етичних принципах, таких, що у найбільш стислих і точних виразах визначають істинну моральну цінність. Су­купність моральних правил, норми поведінки складають менталітет нації як явище розумового порядку. Менталітет включає в себе почуття, симпатії, анти­патії, образи, уявлення про людину і її місце в світі.
Робота з цілеспрямованою молоддю в позашкільному навчальному закладі еколого-натуралістичного спрямування вимагає поряд з принципом етичним ак­центувати увагу на біоетиці як етико-духовній орієнтації сучасного світу. Саме біоетика - філософське усвідомлення нових можливостей біологічної науки, яка лежить в основі екологічної освіти.
Принцип біоетики має грунтуватися на міжгалузевих взаємодіях у сфері природничих наук. Всі види живих організмів впливають на довкілля, з кожним роком все більше змінюють його. В свою чергу, в природі існують механізми ре­гуляції чисельності популяцій організмів і їх еволюції, тому нормою залишаєть­ся у непорушених екосистемах біологічна рівновага. Ситуація з людиною інша: біологічні механізми регуляції його чисельності і рівня впливу на довкілля пра­цює слабкіше. Людина оволоділа сільським господарством, виробничими техно­логіями, використанням природних ресурсів, зміною окремих природних ком­понентів тощо і перетворилися у могутній фактор, який впливає на природу в цілому.
Тому задля зосередження уваги на розвитку практичного розуму в учнів позашкільні навчальні заклади мають звернути увагу на сучасні реалії глобалі­зації, коли актуальним стає питання вироблення у людини принципової аксіоло-гічної установки, яка б формувала його відношення до самого життя. Це і святість життя, повага до життя іншої живої істоти, співчуття та милосердя до вс го живого на Землі.
З цією метою в останні роки на базі Національного еколо натуралістичного центру учнівської молоді створена науково-дослідницька бораторія садівництва, де щорічно проходять навчання десятки старшокласни м. Києва. їх навчають вирощуванню, прищепленню, доглядом за посадковим м теріалом, засобам і часу їх підкормлювання, вмінню визначати шкідників і хв роби, а також вести проти них комплексну боротьбу. Досвід показує, що кращ педагогічний ефект такого навчання можна отримати лише в такому випадку, коли гуртківців підтримують їх батьки, які цікавляться результатами, запозичу­ють і використовують досвід дітей на своїх присадибних і дачних ділянках.
Таким чином, можна зазначити, що в умовах науково-технічної революції істотно скоротився часовий розрив між відкриттям в галузі природничих наук і застосуванням на практиці їхніх досягнень. Все частіше виявляється зворотній вплив - прогрес у техніці інтенсивно працює на потреби суспільства і сприяє подальшому розвитку природничонаукових знань. Але, при цьому, дуже важли­во не забувати про природовідповідність кожної людини, а значить при викори­станні різних підходів, різних критеріїв у роботі з молоддю необхідно пильно слідкувати, за якими принципами ведеться навчально-виховний процес і що ле­жить в основі роботи з цілеспрямованою молоддю. Антропологічний, етичний та природо-відповідний принцип прокладають шлях до вдосконалення давно зна­них і впроваджуваних принципів матеріальної єдності світу, єдності фізичного і розумового розвитку особистості через нескінченну призму принципів пізнання, міри доступності, поділу праці, реалізму і народності. Все це має етапи наріж­ним каменем навчально-виховної роботи загальної системи позашкільної еколо-го-натуралістичної освіти.

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость