КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛ БІОЛОГИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ М.М. Окса

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛ БІОЛОГИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ М.М. Окса

Сообщение root » 23 окт 2007, 11:13

КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛ
БІОЛОГИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
М.М. Окса
Сучасна система освіти України поки що офіційно не визнає креативної парадигми. Хоча в педагогічній літературі відзначається необхідність розвитку креативного мислення, маємо незначну кількість робіт, присвячених методиці розвитку творчого (креативного) мислення і творчих (креативних) здібностей, практично відсутні дослідження з можливостей застосування підходу до креати­вного підготовки майбутніх вчителів біології.
Ми виділяємо такі якості, що характеризуються творчу особистість педа­гога: ретельність в пошуках проблеми, здатність до сприйняття побічного про­дукту діяльності; зосередженість уваги; готовність пам'яті та легкість встанов­лення асоціації; швидкість та гнучкість мислення, легкість генерування ідей, здатність легко переходити від одного класу явищ до іншого; здатність до звер­тання мислительних операцій, високий рівень абстрагування; швидкість і грамо­тність мови; мрійливість, фантастичність; здатність до передбачення можливих труднощів і результату діяльності.
Студенти не завжди мають чітке уявлення про те, що креативність може бути в будь-якій галузі діяльності, що своїм творчим зростанням можна і потрі­бно вміти керувати, а це вимагає значних зусиль, наполегливості, подолання чи­сельних труднощів. Потрібно пам'ятати, що студентам не завжди вистачає вмінь організації свого творчого пошуку, їм варто допомагати у організації свого тво­рчого пошуку, їм варто допомагати у формуванні креативного мислення. З цією метою необхідно організувати процес діяльності студента таким чином, щоб у ньому були передбачені елементи творчості, які передбачають комбінування, універсалізацію, випадкові зміни. Створити умови розвитку ситуативного інте­ресу, що відіграє роль "пускового механізму" в здійсненні діяльності. Організу­вати постійне розв'язання майбутніми вчителями різноманітних творчих за­вдань, що сприятиме виробленню креативної стратегії подолання поставлених проблем, яка є одною з основних складових готовності до педагогічної діяльнос­ті. Ефективними прийомами формування цієї стратегії є: інформаційні обмежен­ня (дефіцит відомостей); раптові заборони, що стосуються можливостей викори­стання певних засобів для здійснення завдань; вимоги пошуку нових варіантів розв'язання після того, як студенти виконали завдання. Використання таких ускладнюючих умов і збільшення на їхній основі тих труднощів, що виникають перед студентом, дають змогу закласти фундамент їхнього креативного мислен­ня, яке надалі переросте у професійне.
ГІС-технології є вдалою ілюстрацією багатьох базових понять інформатики. Вони є досить яскравим прикладом сучасної інтегративної інформаційної техно­логії, використання якої суттєво підвищує ефективність розв'язання досить широ­кого класу творчих задач і завдань. Можна сказати, що HIT сприяють також роз­витку спостережливості, здібностей визначати спільні та відмінні риси, виявляти приховані закономірності, тобто саме тих якостей, що необхідні людині для плід­ної творчої діяльності. Гіпертекст - це, насамперед, електронний текст. Це текст наділений асоціативністю, який імітує людську думку. Як бачимо, комп'ютернітехнології створюють нові можливості для розвитку в людей почуття гармонії у сприйманні кольорової гами, вихованні належного художнього смаку.
Отже, підготовку студентів біологічних спеціальностей до майбутньої педа-1 гогічної діяльності потрібно орієнтувати на: творчий рівень; пошуки оригінальних розв'язань; прояву винахідливості; використання у процесі розв'язання завдань конструктивних пропозицій та ідей; оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями навчання. Таким чином, такий підхід відповідає сутності поставлених "Національною доктриною розвитку освіти України" вимог до підготовки майбут­ніх вчителів біології, сприяє розвитку інтересу до професії педагога та своєчасному розкриттю творчого професійного потенціалу кожного студента.

Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 29-30.

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость