ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Т.Д. Олексенко, В. В. Молодиченко

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Т.Д. Олексенко, В. В. Молодиченко

Сообщение root » 23 окт 2007, 11:19

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Т.Д. Олексенко, В. В. Молодиченко
Система біологічної підготовки майбутніх вчителів середньої школи побудо­вана відповідно до конкретних дисциплін, які входять в навчальні шкільні програми.
Разом з тим, підготовка вчителів початкової школи для формування при­родничих знань учнів має свої особливості, курс природознавства, який входить
до сучасної програми "Я і Україна", має інтегрований характер, бо він передба­чає формування основ багатьох природничих наук. Це вимагає від вчителя обі­знаності в різних напрямках науки. Він повинен сформувати у дітей систему пе­рвісних природознавчих понять, необхідних для розуміння довкілля, які ґрунту­ються на почуттєвому досвіді дітей та забезпечують перехід від поняття явища , до його сутності.
Методика професійної підготовки вчителів початкових класів до викла­дання природознавства передбачає, що проблема формування поняттєвого апа­рату учнів молодшого шкільного віку повинна містити такі аспекти: механізм, формування та розвитку понять; класифікацію природознавчих понять початко­вого природознавства; моделювання фундаментальної системи природознавчих понять; визначення понять відповідно до принципу доступності; методику фор-1 мування поняттєвого апарату. Сучасні підручники для студентів з методики! природознавства побудовані так, що деякою мірою дублюють педагогіку, пси-1 хологію, а сама методика подається з урахуванням необхідних базових знань] студентів з біологічних дисциплін. Наш досвід роботи доводить, що в більшості ці знання не завжди відповідають вимогам початкової школи. Це одна з причин, чому в сучасній школі природознавство не належить до предметів, на які звер-тають основну увагу. Вчені підрахували, що для підготовки до уроку з природо­знавства вчителю необхідно мати 3-8 годин, при цьому важливе значення має обсяг базових знань з біології.
В системі підготовки вчителя початкових класів в умовах педуніверситету базові знання з біології студенти повинні набути на перших курсах, вони стають основою для побудови курсу методики викладання природознавства. Він спря­мований на навчання студентів формувати в дітей уявлення та поняття про до- і вкілля, про об'єкти природи та про взаємодію в природі. На жаль, рівень знань студентів недостатній, особливо з питань морфології рослин. Студенти одержу­ють певні знання з біології але вони не завжди пов'язані з фаховою підготовкою майбутніх вчителів початкових класів, з вимогами програми та підручників су­часного курсу "Я і Україна", які передбачають формування природничих уяв­лень та понять у молодших школярів.
Актуальним стає створення єдиної скрізної програми та підручників для | формування базових природничих знань та методики викладання природознавс- І тва для студентів спеціальності "початкове навчання". На Україні вже існував такий підручник "Книга з природознавства. Основи і методика природознавст­ва" (автори С.А.Павлович та ін.).
Для студентів спеціальності "дошкільне виховання" існує підручник Н.Ф. Яришевої "Методика ознайомлення дітей з природою", який містить не тільки методику, але й значну інформацію про рослинний та тваринний світ, не­обхідну для професійної підготовки вихователів.
Нами підготовлено навчальний посібник для студентів спец, "початкове навчання", "Навчальна практика з методики викладання природознавства", ре­комендований Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних за­кладів. У ньому подається базовий природничий матеріал та методичні рекоме­ндації по його використанню в школі на уроках, під час проведення екскурсій та на пришкільній навчально-дослідній ділянці. Він містить значний обсяг інфор-
маци про польові, овочеві та плодові рослини, про квітництво, про декоративні дерева та кущі. Особливу увагу цьому посібнику надали студенти заочного від­ділення, які працюють в сільській місцевості в початкових класах. На прикладі цього посібника ми дійшли висновку, що вчителю початкових класів Для викла­дання природознавства, необхідно мати методичний посібник, який містить ос­нови природничих наук та методику викладання природознавства. Він допоможе професійно готувати студентів до роботи в школі.

Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 31-33.

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость