БЕЗПЕРЕРВНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА: ВАРІАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ В.Д, Мелаш

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

БЕЗПЕРЕРВНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА: ВАРІАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ В.Д, Мелаш

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:45

БЕЗПЕРЕРВНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА: ВАРІАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ В.Д, Мелаш
На початку III тисячоліття ясно окреслилися три нові тенденції в розвитку людства:
створення загального глобального інформаційного простору;
інтерес громадян різних країн до прогнозування спільного майбутнього для жителів Землі (концепція Стійкого розвитку);
формування нової загальної цінності людства - збереження екологічної якості середовища Життя.
Сучасна педагогіка враховує ці світові тенденції на двох рівнях:
1)на рівні стратегії наукових досліджень;
2)в практиці впровадження отриманих результатів в навчально-виховний процес.
Наша країна в останні роки переживає складний соціально-економічний період, що істотно позначається на практиці впровадження ідей прогностичнос-ті, еколопзації. Це гальмує, але не може виміряти тенденцію реформування змі­сту вищої та шкільної освіти.
Якщо наше століття вважається століттям інформаційно-екологічним, тої екологічна освіта з повним правом повинна стати вузловою в структурі освіти, од­ним з головних системоутворювальних чинників її розвитку. Сьогодні в усіх роз­винених країнах світу екологічна культура - мета екоосвіти стає невід'ємною час-! тиною функціональної грамотності населення.
Аналіз змісту вузівських і шкільних програм показує, що нині екологічна освіта представлена педагогічно слабко: нескоординованим "розсипом уявлень" про нову проблему людства - загрозу руйнування екологічних основ Життя і шля! хи її вирішення.
Як не дивно, але широка популярність екології не призвела до розповсю­дження розуміння її наукових основ у суспільстві, до поглиблення екологічна освіта. Всеосяжна обов'язкова екологічна освіта населення - головна умова фор-1 мування загального екологічного світогляду. Вона включає наступні етапи: до- і машня освіта - школа - вища освіта - освіта населення. В цьому напрямку в Ме­літопольському педагогічному університеті проводиться експеримент на кафед­рах методики викладання біології і педагогіки та методики початкового навчання.
Ми пропонуємо педтехнологію безперервної, спадкоємної екоосвіти, яка передбачає створення двох модулів.
І модуль включає:
І) підбір головних екологічних знань та умінь на всіх етапах навчання на ' принципах безперервності та наступності;
1)розробку і апробацію програм з екології для дитячого садка, шкіл та по­зашкільних закладів, а також відповідних професійно орієнтованих дисциплін та методичних спецкурсів для вихователів, учителів і керівників гуртків;
2)виявлення та аналіз особливостей підходів до екологічної освіти на ко­жному етапі навчання, рівня наступності екологічних знань та умінь, розробіку єдиного підходу в системі безперервної екоосвіти.
II модуль передбачає організацію методичних кабінетів з. екоосвіти у дитя­чому садку, у школі, на методичних кафедрах Мелітопольського державного це-дагогічного університету [1].
Нами вже підібрані основні екологічні знання та уміння для дитячого сад­ка і початкової школи. Для дошкільнят складена програма "Екологічне вихован­ня дітей дошкільного віку" (автор доц. Олексенко Т.Д.), мета якої - формування розуміння того, що рослини і тварини є живими істотами, які вимагають певних умов життя, поняття про природу як спільну домівку для рослин, тварин та льо­дини, яку треба оберігати і охороняти.
На основі уявлень, понять, сформованих у дошкільному віці, була складена програма "Юний еколог" для початкової школи (автор доц. Мелаш В.Д.), мета якої: 1) довести молодшим школярам, що в природі все взаємопов'язане; 2) допо­могти зрозуміти, для чого людина повинна знати природні зв'язки; 3) навчити ді­тей будувати свою поведінку в природі на основі знань про взаємозв'язки в ній га відповідної оцінки можливих наслідків своїх вчинків (основи біоетики).
Вищевказані програми рекомендовані Запорізьким інститутом післядип-ломної освіти і як авторські та інноваційні апробуються і запроваджуються в дитсадку № 24, ЗОНІ № 7, 24, 25 та в ЕНЦ м. Мелітополя. Проводиться науково-дослідницька робота проблемних груп відповідних кафедр зі створення екопрог-рам та методичного дидактичного матеріалу для середньої загальноосвітньої школи (5-12 кл.).
Оскільки без підготовлених спеціалістів запровадження нашої екопедтехно-логії неможливе, нами створені програми методичних спецкурсів "Актуальні про­блеми екологічного виховання дітей дошкільного віку" (доц. Олексенко Т.Д.) та "Методика безперервної екоосвіти" (доц. Мелаш В.Д.), а також професійно орі­єнтованих дисциплін "Методика викладання екології"", "Методика викладання екології в початковій школі" (доц. Мелаш В. Д.) для студентів педуніверситетіз, педколеджів за фахом: вчитель початкових класів, вчитель екології [2].
Ми впевнені, що саме розробка дидактичних основ екоосвіти для всіх сту­пенів навчання, підготовка на цих засадах навчальних програм та методична підготовка педкадрів дозволять сформувати екокультуру у громадянина XXI століття. Таким є альтернативний механізм подолання людством глобальної екологічної кризи і переходу суспільства на шлях сталого розвитку коеволюції суспільства і природи.
Література
1.Мелаш В. Д., Олексенко Т. Д. Безперервна, спадкоємна екоосвіта - педтехнологд формування біоетики // Тези доповідей Другого Міжнародного симпозіуму з біоетики, присвя­ченого пам'яті В. Р, І Іогіера Київ, 2002. - С 97-99.
2.Мелані В. Д. БЬМТНМ як складова екологічної культури // Науковий вісник. Серя "Філософія" / Харків иші иед уи-тім. Г. С Сковороди. -ХНПУ, 2006. -Вип..20. -С. 31-36.Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 62-64

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость