Страница 1 из 1

ДО ПИТАННЯ ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ ТЕОРЕТИЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ М.М. Сидорович

Добавлено: 26 окт 2007, 15:49
root
ДО ПИТАННЯ ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ ТЕОРЕТИЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
М.М. Сидорович
Державні стандарти базової і повної середньої освіти декларують загальну мету шкільної біологічної освіти крізь низку завдань, серед яких формування знань про наукову картину світу (біологічну її частину) та наукового світогляду окреслені як першочергові.
Аналіз наукової і науково-методичної літератури довів, що БКС, або цілі­сні знання про світ живої природи - це одна частина наукової картини світу, в той час, як світ неживої природи, що описує фізична картина світу (ФКС) - її
інша частина. На відміну від БКС структура ФКС детально розроблена і відо­бражена у методичній літературі з фізики. Виходячи з того, що БКС і ФКС - це дві частини єдиного цілого, ми пропонуємо варіант структури біологічної кар­тини світу. Як видно зі схеми, БКС має три основні блоки. Теорії і концепції за­ймають у ній центральне місце. Найбільш головними узагальненнями, що пови­нні у війти до БКС, розуміння якої передбачається засвоїти учнями під час на­вчання біології, є наступні теорії: клітинна, загальна теорія спадковості (закони Менделя, хромосомна теорія, теорія гену, уявлення про геноміку), загальна тео­рія мінливості (мутаційна теорія, закономірності комбінативної мінливості, за­кономірності модифікаційної мінливості, уявлення про механізми мінливості і репарації), загальна теорія еволюції (вчення Дарвіна, синтетична теорія еволю­ції, закономірності популяційної генетики) та концепції: структурних рівнів жи­вого і біосфери.
Виходячи із зазначеного вище, формування теоретичних біологічних знань в учнів під час вивчення шкільного курсу біології можна розглядати як обов'яз­кову складову розуміння ними БКС і тому організація цілеспрямованого розвит­ку цього виду знань як головного може суттєво поліпшати процес досягнення основної мети біологічної освіти.Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 66-67