ДОСВІД РОБОТИ З ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ КАРТОПЛІ НА ДОСЛІДНИЦЬКО-ПРИШКІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОННОГО НВО №1 „ТАВРІЯ" Т.С. Шабанова, О.П. Біленька

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ДОСВІД РОБОТИ З ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ КАРТОПЛІ НА ДОСЛІДНИЦЬКО-ПРИШКІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОННОГО НВО №1 „ТАВРІЯ" Т.С. Шабанова, О.П. Біленька

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:54

ДОСВІД РОБОТИ З ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ КАРТОПЛІ НА ДОСЛІДНИЦЬКО-ПРИШКІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОННОГО НВО №1 „ТАВРІЯ"
Т.С. Шабанова, О.П. Біленька
Значна частина людства завжди небезпідставно піклувалася про задово­леная своїх споживчих потреб екологічно чистими продуктами харчування, вирощеними без застосування у технічному циклі компонентів, які є шкідливими дЛя здоров'я або потенційно можуть загрожувати здоров'ю людей. Для шкідли­вих компонентів технології відносять, у першу чергу, пестициди та мінеральні добрива, а до потенційних - ті, загрозу для здоров'я людини від яких нині важко прогнозувати. До них належить продукція від генетично модифікованих рослин.
Враховуючи, що останніми роками інтенсивність хімічного, радіаційного та іішіих видів антропогенного впливу на довкілля суттєво зросла, а це негатив­но позначається на здоров'ї людей, питання виробництва чистої продукції набу­ває підвищеної актуальності.
Проте значна частина людства взагалі хоче бути впевненою, що вживані Ними продукти не тільки не несуть ніякої загрози їхньому здоров'ю і здоров'ю їхнього потомства, а навпаки поліпшують його. Тому останнім часом у міжна­родній торгівлі продуктами з боку покупців дедалі частіше вимагається серти­фікат про нетрансгенне походження не тільки продовольчих товарів, а й фуражу, у зв'язку з цим зростає заінтересованість споживачів у продукції, вирощеної так званими органічними технологіями. Найбільш загальне поняття, що означає „ор­ганічно вирощено", було сформульовано в 1972 році редактором журналу з ве­дення землеробства і садівництва за органічною технологією Робертом Родей-лом „Продукти, що вирощені без застосування пестицидів, не були оброблені
консервантами, гормонами, антибіотиками".
Особливого значення набуває вирощування екологічно чистої овочевої продукції, оскільки овочі є не тільки продуктами харчування, а й мають вираже­ні овочі у великій кількості містять вітаміни, мінеральні речовини, ферменти, фітонциди й інші важливі для підтримання та збереження здоров'я людей мікро­елементи. Так, за статистичними даними в США торгівля чисто екологічними продуктами збільшилася з 1 млрд. в 1990 році до 3,5 млрд. дол., в 1996 p.
Для нашої країни виготовлення природної екологічно чистої продукції є особливо актуальним у зв'язку з прагненням жителів України звести нанівець вплив на здоров'я шкідливих наслідків від аварії на Чорнобильській АЕС.
Вирощені овочі в Україні за органічними технологіями, можуть стати важ­ливим стимулом для оздоровлення жителів не тільки великих міст, а й сільсько­го населення.
Ця таблиця ілюструє результати дослідження школярів Костянтинівського НВО Мелітопольського району Запорізької області у 2003-2005 р.
Результати опитування заселення м. Мелітополя і Мелітопольського району
Зростання ціни на
екологічно чисту
продукцію, %
Кількість респонден­тів, що погодилися купувати екологічно чисту продукцію.
Питома вага окремих груп респон­дентів, що погодилися купувати екологічно чисту продукцію від­носно загальної кількості опитаних
40 50 60 70 80 Всього
26
22 13 7 5 73
13,0 11,0 6,5 3,5 2,5 36,5
Як видно з даних опитування, більшість потенційних покупців згодні ку­пувати екологічно чисту продукцію за умови, що ціна на неї буде на 40-50% ви­щою порівняно з продукцією вирощеною за традиційними технологіями. Заува­жимо, що було всього опитано 200 жителів села Костянтинівки, Вознесенівки і міста Мелітополя віком від 18 до 72 років. З них погодилися купувати екологіч­ну чисту продукцію 73 або 36,5%. Це вже є високим показником, оскільки бли­зько 30% усіх респондентів взагалі не могли визначитися через свою необізна­ність із зазначеного питання, а 27 опитаних (13,5%) заявили, що не мають по­треби купувати таку продукцію, тому що вирощують її на власних дачних і са­дових ділянках. Найбільшу зацікавленість щодо екологічно чистої продукції ви­явили люди віком 50-60 років, це пов'язано з підвищеним піклуванням про своє здоров'я, а також молодь до 25 років з її традиційним прагненням до всього но­вого. І навпаки, люди 30-40 років ставилися до такої продукції переважно інди­ферентно.
Споживачі органічної продукції хочуть бути абсолютно впевненими, що вони купують дійсно цілющу, екологічно чисту продукцію, і їх не ошукують.
Розвиток і виробництво екологічно чистих овочевих продуктів та продук­тів з високими оздоровчими властивостями передбачено Законом України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16 січня 2003 року.
Вирощування овочів, а особливо картоплі, оскільки на Україні цей овоче вий продукт ще називають „другий хліб" може стати важливим засобом оздоро­влення населення, забезпечення знаходження значних коштів для інвестування успішного розвитку овочівництва, особливо навколо великих міст і насамперед у приміській зоні України, де існує підвищений попит на таку продукцію.
Завдання сучасної загальноосвітньої школи не лише дати певний обсяг ін­формації, яка постійно нагромаджується, а й озброїти учнів навичками само­стійного отримання знань, раціональної навчальної діяльності. Науково-технічний прогрес, потреба у висококваліфікованих спеціалістах у галузі приро­дничих наук стимулюють розвиток різноманітних форм творчого характеру.
Протягом багатьох років учні Костянтинівського НВО №1 „Таврія" догля­дають за овочевими рослинами на дослідницько-пришкільній ділянці, проводять дослідницьку роботу з кімнатними рослинами в умовах гімназії та фенологічні спостереження. З року в рік накопичується досвід, відомості про рослини, ство­рюються і ведуться систематичні календарі по догляду за сільськогосподарськи­ми і овочевими рослинами. Все це особливо важливо для курсу біології 6-го кла­су, в якому учні вперше приступають до систематичного вивчення біології, де закладаються початкові пізнавальні і практичні вміння, необхідні для навчальної і дослідницької роботи в старших класах.
К.О. Тімірязєв зазначав: „Людина, яка навчилася спостерігати за досліда­ми, задає питання і отримує на них фактичні відповіді і бути при цьому на ви­щому розумовому і духовному рівні порівняно з тими, хто такої школи не прой­шов." Тому в 5-6 класах створюються групи юних квітникарів, в старших 8-10 класах групи учнів по догляду за овочевими культурами, здійснюється перевірка правильності розміщення рослин в інтер'єрі гімназії, класу, на дослідницько-пришкільній ділянці з урахуванням особливостей вирощування і вимог сучасно­го фітодизайну. Завдяки цьому формуються в учнів навички способу дії (вміння творчо справлятися з проблемою, бажання брати участь в громадському житті освітнього закладу); виховується національна свідомість та здійснюється активі­зація екологічного та естетичного виховання школярів.
Дослідницька робота школярів - один з ефективних шляхів поєднання на­вчання в гімназії з практикою сільського господарства, розкриття учням значен­ня наукових досліджень для виробництва. Досвід проведеної роботи в гімназії засвідчує, що правильно поставлена дослідницька робота формує в учнів спо­стережливість, уміння самостійно проводити наукові дослідження, застосування знань у практичній діяльності.
У процесі досліду учень виконує багато операцій догляду за рослинами. Безпосередньо стикаючись з об'єктом праці, дістаючи факти про нього, учні приходять до висновку, що застосування цих операції є обов'язковим і викону­вати їх треба в точно визначені терміни. Спираючись на набуті раніше знання з ботаніки, учні визначають. Як забезпечені рослини елементами мінерального живлення, вивчають водообмін. Уточнюють строки підгортання, підживлення рослин, фотосинтез, тобто ознайомлюються з найважливішими процесами, що відбуваються в рослинному організмі, з шляхом збільшення продуктивності праці сільськогосподарських рослин.
Наукова дослідницька робота в гімназії стає дійовими засобом формуван­ня мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і
розширення знань.
Урок - це основа шкільного життя, це той основний компонент навчально-пізнавального процесу, на якому учні обирають ті напрями діяльності, які задо­вольняють їхні інтереси. І в цьому мета біологічної освіти - допомогти ранньо­му професійному самовизначенню, дати можливість кожній дитині повноцінно прожити дитинство, реалізувати себе, розв'язуючи соціально значущі природни­чі проблеми, розробляючи дослідницькі проекти.
Урок і дослідницька діяльність не повинні існувати окремо, бо в цьому ви­падку вони однобічні і неповноцінні. Для реалізації потенціалу дослідницької роботи з біології. Зважаючи на її специфіку, необхідна чітка і злагоджена робота всіх учасників навчально-виховного процесу гімназії.
Сільськогосподарському дослідництву на пришкільній ділянці, безумовно, має належати провідна роль, оскільки воно не тільки закріплює знання з теорети­чного курсу біології, але дає практичні вміння і навички, які сприяють профорієн­тації, здобуттю свого місця у суспільстві, можливості зрозуміти механізм отри­мання прибутків від праці, а це є найкращий стимул для самих та їхніх родин.
Найефективнішим напрямом дослідницької роботи при вирощуванні чисто екологічних овочевих культур - картоплі, ми вважаємо комплекс творчих робіт з первинного сортовивчення картоплі, тобто залучення нових сортів. їх вивчення шляхом фенологічних спостережень за циклами розвитку, збиранням та обліком врожаю. Провівши такі досліди на протязі 5-ти років, ми побачили закономірну залежність продуктивності сорту картоплі „Богатирка" і сорту картоплі „Іжевсь­кий" від типу ґрунту, живлення, кількості опадів, залежність від підземних ґрун­тових вод в нашій місцевості. Все це допомагає дати об'єктивну оцінку сорту.
Дослідницька робота розвиває пізнавальні інтереси, доводить використан­ня досягнень науки на практиці. Тому ті дані, які ми отримали під час своєї ро­боти на дослідницько-пришкільній ділянці, можна використовувати в різних розділах шкільного курсу біології.
Розділ І. Рослини
1.Роль рослин в природі, значення в житті людини.
2.Прикмети, звичаї людей та рослин.
3.Корінь. Типи кореневих систем.
4.Добрива. Типи добрив.
5.Розмноження рослин.
6.Генеративні органи квіткових.
7.Квітка.
8.Різноманітність покритонасінних.
9.Значення Покритонасінних в екосистемах і практичній діяльності людини.

1.Штучний добір.
2.Утворення нових видів, сортів.
3.Пристосування організмів до сезонних змін в природі. 13.Селекція рослин.
14.Трансгенні рослини.
Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 70-74

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость