СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВИХОВАННІ КЕРІВНИКА

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВИХОВАННІ КЕРІВНИКА

Сообщение root » 02 фев 2012, 12:03

Юдіна Ю.В.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВИХОВАННІ КЕРІВНИКА АМАТОРСЬКОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕКТИВУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДЕТАЦІЇ

Мелітопольське училище культури (м. Мелітополь)

Початок ХХІ століття ознаменувався тенденцією до подальшого культуро творчого спрямування освіти. Це значною мірою зумовлено тими вимогами, які поставлені перед майбутніми керівниками аматорських музичних колективів – формування компетентного фахівця, здатного реалізувати творчий потенціал в клубних установах на місцях роботи. Відомо, що первинним джерелом формування професійної компетентності є педагогічно спрямований соціокультурний досвід. Він набувається студентами насамперед у стінах училища культури, адже тут майбутні керівники хорового, народного та духового колективів освоюють основи компетентної підготовки та майстерності. Визначальну роль у вихованні та формуванні професійних компетенцій відіграє виробнича практика, яка, зважаючи на достатню кількість відведених на неї годин, має комплексний характер, спрямований на активізацію знань та вмінь, і містить величезний потенціал розвитку творчих компетенцій майбутніх керівників – професіоналів. Усе це і зумовило актуальність запропонованої методичної розробки, а також завдань, які в ній вирішуються.
Під поняттям «професійна підготовка» слід розуміти « сукупність спеціальних знань, умінь та навичок, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи у визначеній професії; процес накопичення визначених знань та умінь». Системні аспекти професійної підготовки досить поширений об’єкт психолого-педагогічних досліджень. Тому в роботах багатьох науковців ( Є.Барбіна, О.Глузман, В.Маслов, Л.Пуховська, І.Сусліна) висвітлено принципи застосування системного підходу щодо сучасної компетентної підготовки майбутніх фахівців.
У сучасних умовах розвитку нашого суспільства значно зріс рівень вимог щодо якості підготовки кваліфікованих, компетентних кадрів у системі профілюючого навчання. Щоб краще усвідомити роль виробничої практики і значення її у системі професійної підготовки студентів училища культури, необхідно розглянути взаємодію теоретичної та практичної підготовки студента - практиканта.
Аналізуючи комплексну систему навчання, детальніше зупинимося на розгляді циклів навчальних дисциплін в Мелітопольському училищі культури. Так, система профілюючої підготовки майбутніх керівників музичних аматорських колективів складається з циклу загальноосвітньої підготовки, циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, із циклів дисциплін професійно орієнтованої підготовки, вибіркових навчальних дисциплін та переддипломної виробничої практики.
Відомо, що цикл навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки містить: історію України, українську мову (за професійним спрямуванням), основи правознавства, соціологію, основи економічної теорії, іноземну мову (за професійним спрямуванням), основи філософських знань, фізичне виховання.
Цикл професійно орієнтованої підготовки містить: культурологію, народознавство, основи педагогіки та психології, історію мистецтв, основи екології, менеджмент соціально-культурної сфери.
Щодо вибіркових навчальних дисциплін пропонуються: культура та етика професійної поведінки, комплексне використання технічних засобів, історичне регіональне краєзнавство, основи хореографії, комп’ютерні технології в музиці. У свою чергу переддипломна виробнича практикаскладається з навчальної (навчальна практика зі спеціалізації) та виробничої (практика в клубних закладах в якості керівника аматорського музичного колективу та організаторакультурно-дозвіллєвої діяльності).
Таким чином, підготувати високопрофесійного керівника музичного колективу та організатора культурно-дозвіллєвої діяльності можливо тільки за умови тісного взаємозв’язку обумовлених програмою предметів, об’єднаних у єдиній навчально-виховній спрямованості та згрупованих у систему професійної підготовки.
Отже, можна стверджувати, що основою переддипломної виробничої практики є діяльність у різноманітних її формах і видах ( індивідуальна, суспільна, виробнича, політична, наукова, ідеологічна, культурно-виховна, творча, матеріальна, духовна, трудова, нетрудова діяльність, репродуктивна та продуктивна).
Теоретична підготовка майбутнього керівника аматорського хорового або інструментального колективів повинна бути якісною та досконалою. Студент-практикант має бути готовим (на основі засвоєних теоретичних знань) вчасно та якісно вирішувати всі проблеми, які виникають під час виробничої практики. Водночас слід зауважити, що якість проведення практикантами училища культури репетицій, виступів хорового та інструментального колективів залежить і від творчого та гнучкого педагогічного підходу, імпровізаційних здібностей студента, креативності, що ґрунтуються на теоретичній базі й навичках аналізування стану музичного колективу. Роль практичних занять із теоретичних дисциплін (педагогіки, психології, музичної зарубіжної і української літератури, теорії музики, гармонії, сольфеджіо та інших) полягає у тому, що вони є основою формування навичок, які надають можливість студентам проектувати особисту майбутню діяльність як музичного керівника[6, с. 17-19].
Література:
1. Анохин П.К. Философские аспекты теории-функциональной системы[Текст] / П.К. Анохин. – М.: Наука, 1978. – 235 с.
2. Горобець Т.В. Роль комплексного навчання у системі підготовки майбутнього музичного керівника та вчителя музики в педагогічному коледжі. – К., 2008. – 72 с.
3. Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта [Текст] / А.С.Макаренко //(пед.соч.:в 7 т.). – М.: АПН РСФСР, 1958. – Т.5. – 244 с.
4. Максименко В.П. Педагогічний словник [Текст] // Бібіліотечка газ. «Шкільний світ». – 2001. – Лютий. - №6-7. – 39 с.
5. Маслов В.С. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів вищих військових закладів освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец.. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» [Текст] / В.С.Маслов. – К., 1998. – 36 с.
6. Найдьонов І.М. Педагогічна практика студентів музично-педагогічних факультетів: навч.-метод. посібник. – 3-тє вид., доповнене [Текст] / І.М. Найдьонов, В.Л. Бриліна, А.В. Сидоренко. – К.: Освіта України, 2006. – 179 с.

Ответить

Вернуться в «VII Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость