ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ПОВЕДІНКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНФЛІКТАХ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ПОВЕДІНКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНФЛІКТАХ

Сообщение root » 02 фев 2012, 12:12

Єрмоліна В., Царькова О.В

ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ПОВЕДІНКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь)

1. До постановки проблеми
Всім відомо, що в сучасному світі йде активна перебудова всіх сфер життя суспільства і тому проблематика соціальних конфліктів представляє великий інтерес. Збільшення уваги до проблем конфліктів обумовлено потребами сучасного суспільства. Конфлікти неминучі в будь-якій соціальній структурі, так як вони є необхідною умовою суспільного розвитку. Тому інтерес до проблем, можливостей і особливостей людської особистості не слабшає. У психології особливим чином виділяється завдання, що полягає в дослідженні різних властивостей особистості. Одним з найбільш значущих властивостей впливу на поведінку особистості, є темперамент - центральне утворення психодинамічної організації людини, переважно уродженого характеру. Тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічними особливостями людини. Сьогодні існує кілька різних типологій темпераменту, хоча, як правило, всі вони підпорядковані якоїсь спільної мети, що сприяє розумінню індивідуальності людини та визначенню його можливостей і схильностей. Головним є те, що відмінності за темпераментами – це відмінності не за рівнем можливості психіки, а по своєрідності її проявів. Зрозуміло, динамічні прояви людини можуть залежати від вимог ситуації, від вихованих установок і звичок і т.п. Але психічні відмінності, виступають і при інших рівних умовах: у одних і тих же обставин, при відносному рівність мотивів поведінки. Людина завжди перебуває в суспільстві, її всюди оточують інші люди - знайомі і незнайомі: у сім'ї, у навчальному закладі, на роботі, в магазині і т.д. У всіх цих випадках людина взаємодіє з групою і членами цієї групи, кожен з яких має свої індивідуальні особливості: темперамент, комунікативні особливості, схильність до агресивної поведінки, а також свої власні ідеї, думки, погляди. При спілкуванні відбувається зіткнення цих поглядів, думок. Виникають суперечки і конфлікти. В силу своїх особливостей, кожна людина веде себе по різному. Як при спілкуванні у когось поведінка стале й агресивне, хтось прямолінійний або гнучкий, так і в конфліктній ситуації, у кожної людини існує так званий репертуар поведінки в конфліктній ситуації. Ось чому тема впливу темпераменту особистості в конфліктній ситуації є актуальною.
2. Аналіз розробленості проблеми у літературі. Наукова актуальність даного дослідження полягає в тому, що проблема впливу темпераменту на вибір стилів поведінки в конфліктній ситуації не до кінця вивчена. Теоретичною основою моєї роботи з'явилися фундаментальні праці з вивчення темпераменту таких вчених, як: Ананьєв Б.Г., Виготський Л.С., Гіппократ, Ковальов А.Г., Мерлін В.С., Мясищев В.Н., Небиліцин В.Д., Павлов І.П., Русалов В.М., Сеченов І.М., Теплов Б.М. І роботи в галузі конфліктології: Анцупов А.Я., Бабосов Є.М., Бородкін Ф. Різні автори по-різному визначають конфлікт і конфліктні ситуації. Дослідженням психоаналітичної орієнтації властива біопсихологічне трактування причин конфліктів. Відповідно до неї, конфлікти є наслідок невідповідності моральних суспільних умов і обставин, з одного боку, вимогам природних інстинктів - з іншого. Як вважав 3. Фрейд, конфлікт виникає тоді, коли сила впливу суспільних умов істотно перевищує здатність людини до сублімації. Такі конфлікти можуть виражатися в неврозах, злочинній поведінці і т.д. Слідом за 3. Фрейдом, австрійський психолог А. Адлер розглядав джерело конфліктів у незахищеності особистості перед навколишнім світом, усвідомленні своєї неповноцінності і недосконалості, у прагненні зміцнитися шляхом переваги над іншими.
На думку К. Хорні, конфлікт виникає в системі взаємин індивіда з соціальним оточенням, а не як ефект конфронтації з цим оточенням. Е. Фром, полемізуючи з 3. Фрейдом, стверджував, що в процесі свого розвитку людина приходить до відокремлення та індивідуалізації. Це здійснюється в постійному конфлікті особи з соціальним середовищем. Спираючись на затвердження Ч. Дарвіна про те, що інстинкт боротьби за виживання забезпечує існування і розвиток виду, В. Макдугалл неправомірно поширив його на суспільство. Створена ним теорія інстинктів соціальної поведінки визначили соціотропний напрям у психологічних дослідженнях конфліктів. Основою розуміння конфлікту в рамках необихевиористичної орієнтації є теорія ”фрустрації-агресії”, сформульованої в 40-і роки Н. Міллером і Дж. Доллардом. Ключове місце у цій теорії займає припущення про те, що будь-яка умова, що перешкоджає досягненню мети може викликати фрустрацію і привести до появи агресії - прагненню зруйнувати або усунути перешкоду.
3. Основна мета роботи. Теоретичний аналіз впливу темпераменту на поведінку людини в конфліктній ситуації .
4. Матеріали теоретичного аналізу.
Спогади про конфлікти як правило викликають неприємні асоціації: загрози, ворожість, нерозуміння, прагнення довести свою правоту. У наш час теоретики і практики управління все частіше схиляються до тієї точки зору, що деякі конфлікти навіть в самій ефективної організації при найкращих взаєминах не тільки можливі, але і бажані. Треба тільки управляти конфліктом. Тому визначимо конфлікт як відсутність згоди між двома або більше сторонами - особами або групами. А конфліктну ситуацію – як ситуацію, у якій одна із складових змінює свої кількісні чи якісні значення, що призводить до загострення стосунків між конфліктуючими сторонами. Важливу роль у визначенні впливу темпераменту на поведінку людини у конфліктній ситуації,є в першу чергу визначення - що ж саме таке темперамент? А вже після того, як саме він впливає на поведінку індивіда. Темперамент – це характеристика індивіда з боку динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто темпу, швидкості, ритму, інтенсивності, що складають цю діяльність психічних процесів і станів. Однак при всьому різноманітті підходів до проблеми, вчені і практики визнають, що темперамент – біологічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна істота. Властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічним особливостями людини. Творцем навчання про темпераменти вважається давньогрецький лікар Гіппократ. Але найбільш науково розвинув цю концепцію Павлов І.В, який виділив типи нервової системи не тільки по кількості, але і по основним характеристикам, які відповідають 4 класичним типам темпераменту:
1. сильний, урівноважений, рухливий – сангвінік;
2. сильний, урівноважений, інертний – флегматик;
3. сильний, неврівноважений тип з перевагою порушення – холерик;
4. слабкий тип – меланхолік.
Кожна окрема властивість темпераменту забезпечує пристосування певного індивідуума до специфічного широкому колу умов і вимог діяльності, співвідношення властивостей необхідно для успішного пристосування будь-якої людини, незалежно від його індивідуальності. Під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні властивості. Конкретні прояви типу темпераменту різноманітні. Вони не тільки помітні в зовнішній манері поведінки, але немов пронизують усі сторони психіки, істотно виявляючись у пізнавальної діяльності, сфері почуттів, спонукання і діях людини, а також у характері розумової роботи, особливостях мови і т.п. Таким чином, можна вважати вже твердо встановленим, що тип темпераменту в людини вроджений, а від яких саме властивостей його вродженої організації він залежить, ще до кінця не з'ясовано. Темперамент містить в собі цілий комплекс особливостей особистості, у тому числі і поведінкових.
Висновок:
Вивчення конфлікту, як невід'ємної частини соціальної взаємодії і темпераменту, як основи психодинамічної організації особистості, займає важливе місце в соціальній психології. Конфлікти пронизують всі сфери суспільного життя і, тому, людина стикається з ними постійно, але не можна приписувати їм тільки негативні функції, тому що часто в процесі конфлікту можна знайти нове, цікаве вирішення проблеми. Ефективне вирішення проблеми, що призвела до конфліктної ситуації, вимагає від кожного суб'єкта ясного уявлення про загальну природу і специфіку даного типу конфлікту, певного стилю поведінки, вибір якого залежить від особистісних особливостей, в тому числі і особливостей темпераменту. Темперамент не визначає рівня загальних чи спеціальних здібностей. Люди одного і того ж темпераменту можуть бути високо - і малообдаровані, і навпаки: люди різного темпераменту можуть успішно працювати в одній області. Ті чи інші властивості темпераменту в одних обставин професійної діяльності можуть сприяти досягненню успіху в ній, в інших, при тій же діяльності заважати йому. Коли вимоги діяльності суперечать якій - не будь властивості темпераменту, то людина вибирає такі прийоми і способи її виконання, які найбільше відповідають її темпераменту і допомагають подолати вплив негативних в даних умовах проявів темпераменту. Сукупність таких успішних індивідуальних прийомів і способів, вироблених людиною в процесі діяльності, характеризує його індивідуальний стиль діяльності.
Таким чином, можна вважати, що темперамент містить в собі цілий комплекс особливостей особистості, у тому числі і поведінкових, які проявляються при соціальній взаємодії, і особливо яскраво в конфліктних ситуаціях.
Література:
1. Ананьєв Б.Г. Людина як предмет пізнання. – СПб., 2008. Ковальов А.Г.
2. Психологія особистості, вид. 3. – М.: Просвещение, 2000. Психологія. Словник. – М., 1990.
3. Рогов Є.І. Загальна психологія. – М., Владос, 1995.
4. Рубінштейн С.Л. Проблеми загальної психології. – М., 2006.

Ответить

Вернуться в «VII Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость