ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сообщение root » 17 ноя 2013, 20:53

к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов Тітова О.А.
Таврійський державний агротехнологічний університет


ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


Підготовка конкурентоспроможного інженера в умовах розвитку інформаційного суспільства потребує нестандартних підходів, основаних на сучасних інформаційних технологіях. Інформатизація освіти активізує використання потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ) для розвитку особистості студентів інженерних спеціальностей та підвищення креативності їх мислення, формування умінь критично ставитися до інформації, аналізувати робочу ситуацію з подальшою розробкою стратегії розв'язання виникаючих проблем та прогнозувати результати прийнятих рішень на основі можливості моделювання об’єктів, явищ і процесів, що вивчаються, встановлення взаємозв’язків між ними.
Проблеми інформатизації освіти широко досліджуються вченими. Психолого-педагогічні засади застосування інформаційних технологій у вищій професійній освіті вивчають Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак, Г. Кедрович, Н.В. Морзе, І.В. Роберт, С.О. Сисоєва, Р.М. Собко, різні аспекти у навчанні іноземної мови – М.А. Бовтенко, Ю.А. Гапон, В.Я. Ляудіс, Є.О. Маслико, Є.Л. Носенко, Є.С. Полат, Л.В. Романенко, Г.А. Суміна, О.Б. Тарнопольський, О.П. Токменко, Н.Ю. Ушакова, Н.Ю. Хлизова, Б.І. Шуневич та інші.
Дослідження проблем, пов’язаних із застосуванням таких засобів інформаційно-комунікаційних технологій як імітаційні моделі в процесі навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей триває і викликає багато питань.
Проблемами навчання ІМ студентів інженерних спеціальностей, спрямованого на формування їх іншомовної професійної комунікативної компетенції, займається професійна лінгводидактика, яка розвивається на основі концепції “English for specific purposes” («Англійська для спеціальних цілей» А. Вотерса і Т. Хатчинса).
Підготовка майбутнього інженера до професійного спілкування іноземною мовою передбачає засвоєння взаємопов’язаних фізичних (процесних), функціональних (технічних) і конструктивних (морфологічних) параметрів технічних приладів – іншомовних технічних термінів, вивчення яких, є надзвичайно трудомісткою частиною процесу засвоєння окремої мови для спеціальних цілей [1, с. 9].
Проблема ускладнюється тим, що дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» викладається, як правило на 1 і 2 курсах [2], і викладачі стикаються із серйозною проблемою, яка полягає у недостатньому розумінні студентами змісту навчання, до того ж сам викладач іноземної мови не обов’язково має технічну освіту і неспроможний допомогти студентові полегшити змістове навантаження.
Застосування наочності у вигляді схем, зображень, креслень, статичних та динамічних моделей машин та механізмів, процесу їх роботи для підвищення ефективності засвоєння іншомовного лексичного матеріалу є необхідним в таких умовах. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають педагогу широкі можливості унаочнити матеріал, який вивчається. Накопичуються позитивні результати застосування засобів ІКТ в навчанні іноземної мови у немовних вишах.
Окремої уваги заслуговує інтерактивна комп’ютерна графіка. Це одна із передових інформаційних технологій, що дуже швидко розвивається. Арсенал сучасного педагога, який навчає ІМ майбутніх інженерів має включати імітаційні моделі роботи та експлуатації машин і механізмів. До створення імітаційних моделей – актуальної та популярної діяльності нині – залучаються виробники, дослідники, а також викладачі технічних дисциплін.
Застосування моделі на етапі опрацювання професійно орієнтованої лексики дозволяє значно підвищити ефективність засвоєння студентами назв деталей та систем, способів руху частин. Анімаційний ролик може підтримуватися схемами та зображеннями, на основі яких розробляються вправи.
Застосування моделі для відіювання у вигляді анімаційних роликів або відео з іншомовним автентичним звуковим супроводом здійснюється для відпрацювання навичок сприйняття усного мовлення та його розуміння, усного перекладу (в тому числі синхронного) професійно орієнтованої інформації з іноземної мови.
Застосування імітаційної моделі для навчання та розвитку навичок монологічного та діалогічного мовлення включає відпрацьовування навичок усного мовлення з використанням форм і конструкцій, що характерні для мови професійного спілкування на основі засвоєного лексичного та граматичного мінімуму.
Можна зробити висновок про підвищення ефективності навчання студентів інженерних спеціальностей через засвоєння лексики та відпрацювання навичок усного монологічного / діалогічного мовлення під час роботи з відео- та анімаційними роликами, які ілюструють будову і моделюють принцип роботи машин і механізмів.
Подальшого вивчення потребують питання використання моделей на практичному занятті, пов’язані з урахуванням рівня навчально-пізнавальної активності студентів (від репродуктивного – до творчого).

Використані джерела
1. Авербух К.Я. Современный полилингвизм и проблема преподавания языков для специальных целей / К.Я. Авербух // Вісник Чернігівсього національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 92 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. ¬ Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С. 9 – 12.
2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра: напряму підготовки 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства». – К.: Наукметодцентр, 2005. – 161 с.

Ответить

Вернуться в «Міжвузівський семінар 2013»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость