СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІСТІВ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІСТІВ

Сообщение root » 17 ноя 2013, 20:54

старший викладач Жукова Т.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет

СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІСТІВ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ

Вибір Україною курсу на входження в європейський економічний та освітній простір зумовлює соціальне замовлення суспільства на підготовку кваліфікованих фахівців, які повинні володіти навичками та вміннями професійного іншомовного спілкування у всіх сферах діяльності. Зважаючи на це, великого значення в системі нашої освіти набуває навчання студентів вищих навчальних закладів фахової лексики, оскільки відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог випускники ВНЗ мають володіти вміннями вільно висловлюватися іноземною мовою у процесі досягання ними академічних та професійних цілей.
Навчання іншомовної фахової лексики студентів економічних спеціальностей виступає необхідним складником у досягненні головної мети навчання іноземної мови як засобу спілкування у професійній діяльності.
На основі аналізу міжнародних досліджень, досвіду роботи над фаховою лексикою виявлені найбільш раціональні прийоми, розроблені ефективні вправи для засвоєння та активізації лексичних одиниць. Лексичні вправи повинні охоплювати всі сторони слова – його форму, значення, вживання, а також особливості слів, труднощі, які можуть виникати під час розпізнавання слів у текстах, усному мовленні.
При роботі з фаховою лексикою слід приділяти увагу введенню вправ на вживання нових мовних одиниць у певних мікро контекстах та макро контекстах (наприклад, прогнозування можливого контексту для нового слова), вправ, які стимулюють зміцнення синтаксичних асоціативних зв’язків, що сприяють більш вільній інтеграції цих елементів у мовлення (наприклад, утворення найбільшого ряду словосполучень із новим словом). У процесі мовлення студенти вживають ті лексичні одиниці, що більш підкріплені асоціативними зв’язками у індивідуальній системі організації знань. Тому одні лексичні одиниці засвоюються більш ефективно ніж інші.
Система вправ для засвоєння фахової лексики студентами-економістами повинна бути послідовною, будуватися з урахуванням зростання мовних та операційних труднощів процесу навчання, бути раціонально організованою і включати серію вправ, враховувати повторність і циклічність навчального матеріалу, включати контроль до системи вправ.
Для створення системи вправ перш за все слід визначити типи і види вправ. За критерієм комунікативності виділяються такі види вправ: некомунікативні або мовні, умовно-комунікативні або умовно-мовленнєві (тренувальні вправи для формування навичок говоріння) і комунікативні або мовленнєві (формують уміння в говорінні). Перевага надається ситуативно обумовленим вправам, що дозволяють максимально приблизити процес навчального спілкування до реального.
При навчанні студентів-економістів фахової лексики необхідно ознайомитись з принципами створення термінів як лексичних одиниць, які мають свою специфіку, - нормативність, моносемантичність, дефінітивність, стилістичну нейтральність тощо. При роботі з термінами слід брати до уваги його основні ознаки: спеціалізований характер значення, приналежність до певної термінологічної системи, точне співвідношення з поняттям.
Однозначність терміну та точність поняття, що їм виражається, є особливістю, що відрізняє його від інших слів.
У методичному аспекті важливе значення має той факт, що в англійській мові одне й те саме з погляду форми слово або словосполу¬чення може використовуватись і як загальновживане слово або сло¬восполучення в непрофесійних сферах комунікації, і як термін у професійній сфері, наприклад: capital – столиця / капітал, demand – вимога / попит, duty - обов'язок / податок; tale - хвіст / черга; choice – вибір / асортимент; share – частина / акція. Це дає можливість інтегрувати непрофесійну та професійну лексику під час навчання студентів-економістів спілкування в соціальній і суспільно-культурній сферах комунікації, тобто включити професійну лексику до не¬професійних сфер комунікації.
При передачі науково-технічної та економічної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова [3, 58].
Якщо економічні поняття визначені недостатньо ясно, про точну термінологію не може бути і мови. Як відзначав академік В.В. Виноградов, усякі «спроби упорядкування термінів без попереднього аналізу понять, що ними виражаються, залишаються безрезультатними» [2, 87].
Аналіз значень, властивих багатозначним термінам в терміносистемі, необхідний для забезпечення точності перекладу, оскільки основою для утворення термінів можуть бути різні значення ключового слова. Це положення ілюструє термін account, що має наступні значення: 1.бухгалтерський облік; 2.звіт; у множині - звіти; звітність.
Дослідження в області термінології підтверджують той факт, що термін функціонує і реалізується в зміні, звуженні, розширенні його значення; появі нових значень тощо. Але однозначність терміну в конкретній мовній ситуації залишається основною вимогою, що пред'являється до термінології.
Терміни, як правило, однозначні і мають один еквівалентний термін в українській мові: bond - облігація; overheads -накладниє витрати; shareholder - акціонер. (В цьому випадку багатозначність може бути обумовлена наявністю синонімів, що історично склалася (amortization — амортизація, знос).
Проте багато однослівних термінів або спочатку були загальновживаними, або виступають в значенні, що розвинулося на основі загальновживаного. Спеціальне значення терміну в терміносистеме корелює із спочатку існуючим загальновживаним значенням мовної одиниці, в якому вона функціонує в інших текстах: structure – структура/ організаційна структура; loss – втрата/ збиток.
Інтегроване навчання професійної лексики досягається шляхом використання комплексу вправ, розроблених на основі комунікативного підходу і спрямованих на поетапне форму¬вання лексичних навичок та мовленнєвих умінь спілкування із засвоєнням специфічної професійної лексики. Це сприяє ефективному оволодінню студентами цією професійною лексикою.

Література:
1. Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: Монографія. - К.:Фірма «ІНКОС», 2005.-С.101
2. Борисова Л.И. Лексические трудности перевода научно-технической литературы с английского языка на русский. - М.: ВЦП, 1979. - 135 с.
3. Багмут Й.А. Проблеми перекладу суспільно – політичної літератури українською мовою. – К.: НД, 2005. – 201 с.
4. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов - вид. «Нова книга», 2003. – 203 с.
5. Головін В.М. Переклад економічної термінології. - К.: Наука, 2005. – 187 с.
6. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу. – Київ. Нац. Універ. Ім..Тараса Шевченка, 2002. – 87 с.
7. Тимченко І.І. , Головченко Г.Т. , Дерев’янко І.В. , Остапенко Г.І. Теорія і практика перекладу – Харків, 2006. – 284 с.

Ответить

Вернуться в «Міжвузівський семінар 2013»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость