ОСОБИСТІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ Г.М. Коссак, С. Волошанська

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ОСОБИСТІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ Г.М. Коссак, С. Волошанська

Сообщение root » 29 окт 2007, 16:24

ОСОБИСТІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ
Г.М. Коссак, С. Волошанська
Реформування освіти й перехід на 12-річне навчання ставить перед педа­гогами нові вимоги до знань, вмінь та навичок учнів. В цьому контексті особли­ву увагу приділяють урізноманітненню урочної форми навчання, забуваючи про таку важливу ланку навчально-виховного процесу як позаурочна предметна дія­льність учнів, яка спрямована на виконання соціальних функцій відповідно до моральних й громадянських цінностей суспільства. Діяльність - це головний шлях, єдиний ефективний спосіб бути особистістю, оскільки людина своєю дія­льністю продовжує себе в інших людях [2, 252]. Саме завдяки продуктам діяль­ності як її результату людина стверджує себе у світі, тому що вони вироблені для інших людей [1, 132]. Будь-яка діяльність є, насамперед, предметно-практичною - спрямована на зміну або створення предметів, продуктів матеріа­льної й духовної культури.
Організовуючи суспільно-практичну діяльність учнів ми враховували ві­кові особливості й будували роботу ґрунтуючись на зацікавленості учнів, їхньо­му бажанні. Початком є діяльність, що відповідає інтересам учнів й спрямована на усвідомлення співвідношення себе і діяльності. Цю діяльність науковці нази­вають аутентичною [3, 555]. Аутентична діяльність формує первинний досвід організації поведінки, застосування власних знань й досвіду соціальних взаємин, адже вона виконується в інтересах інших людей й спрямована на досягнення ре­зультату, що має значення для інших.
Прикладом такої діяльності, що спрямована на інтерес, бажання, можливо включає захоплення учнів є їхній прояв у суспільному житті школи, а саме: мо­жливість, розкрити, проявити себе у валеологічному чи екологічному напрямках - статті, оповідання, нариси, критичні зауваження тощо; здійснення пошукової роботи - екологічні стежки, визначення екологічного моніторингу; проведення озеленення школи та її території; дослідження санітарного стану приміщень, просвітницька біологічна діяльність серед молодших школярів.
Урізноманітнення аутентичних видів діяльності сприяє систематичному, постійному, регулярному залученню учнів до діяльності в школі, дає їм можли­вість самореалізуватись, самоствердитись у різних сферах діяльності.
Важливе не тільки планування організації діяльності, а й письмовий опис цієї діяльності, зокрема, обговорення досягнень у діяльності; аналіз поведінки учнів у процесі діяльності; визначення умов організації діяльності - створення комфортного середовища; оформлення письмового звіту, щодо цінності прове­деної діяльності, уточнення власних поглядів, переконань, відчуття відповідаль
ності за себе, інших, переживання вибору дій, певного сумніву.
Отже, на першому етапі учні у різних видах аутентичної діяльності реал г зували власні можливості, інтерес, бажання, виконуючи конкретне практичні.' завдання, формували позитивне ставлення до себе, інших.
Подальшим шляхом є розширення соціально активної діяльності й надан ня більшої самостійності учням у праві вибору й реалізації власних потреб, осо-бистісної позиції. На цьому етапі діяльність носить соціальний характер і спря­мована на задоволення інтересів інших людей, школи. У цьому випадку мораль­ні норми і правила набувають для учнів спонукальної сили, коли ними безпосе­редньо керуються в організації соціально корисної діяльності, коли вони вклю­чені в життя шкільного колективу. Учні активізуються й реалізують себе у різ­номанітних проектах, наприклад, безпосередня організація вечора відпочинку чи тематичного вечора, реалізація учнями своїх можливостей спецкором тощо.
Наступний етап діяльності учнів є визначення їхнього ставлення до суспі­льства, громадської діяльності, зокрема альтруїстичної, ставлення до колективу, товаришів, самого себе, розвинене почуття громадянської відповідальності, що проявляється в суспільній діяльності з повною віддачею, з проявами творчості й ініціативності. Громадсько-значуща діяльність учнів проявляється при узго­дженні власних потреб, цінностей, норм і правил із суспільними, розкриття кон­кретних способів і форм вияву особистісної позиції, ініціативність, творчість, пошук. Громадська діяльність характеризується доброчинністю, самовіддачею, гуманістичними проявами й реалізується відповідно в поведінці, міжособистіс-ному спілкуванні й умінні самостійно організовувати діяльність. Усвідомлення учнями суспільної значущості виконаної діяльності (переконаність у суспільній корисності їхньої роботи); реалізація власного інтересу (зацікавленість учнів у цій діяльності, захоплення, інтерес й потреба в ній); відчуття довіри (спільне й особистісне планування від поставленої мети до підведення підсумків, надання самостійності в діяльності); перспективність діяльності (відчуття потрібності, корисності, зацікавленості й радості, позитивне відчуття успіху).
Отже, урізноманітнення видів соціально значущої діяльності сприяє утве­рдженню учнів в діях, поглядах й цінностях, формує переконання власних жит­тєвих планів, сприяє формуванню соціальних мотивів поведінки, досягненнг успіху. В процесі суспільно-практичної діяльності учні планують й обирають ді яльність, пов'язуючи її із біологічними знаннями й уміннями набутими у процес навчання, з поступовим ініціюванням нової, складнішої за змістом діяльності яка надає можливість учням ставити перед собою завдання й самостійно знахо­дити способи досягнення позитивних результатів.
Література
1.Васянович Г. Вступ до філософії: Навч. посіб. - Львів: Норма, 2001. - 216 с
2.Петровский А. В. Вопросы теории и истории психологии: Избр. труды. - М: Педа­гогика, 1984.-271 с.
3.Selman R.L. s Byrne, D.E. 1974. A structurae developmental analysis of levels of role taking in middle childhood. Child Development, 45, 806 с


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 89-91

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость