З ДОСВІДУ ВІТАГЕННОЇ ПЕДАГОГІКИ Л.І. Кучина

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

З ДОСВІДУ ВІТАГЕННОЇ ПЕДАГОГІКИ Л.І. Кучина

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:41

З ДОСВІДУ ВІТАГЕННОЇ ПЕДАГОГІКИ Л.І. Кучина
Актуальність. Сучасні дослідники пропонують декілька визначень вітаген-ного навчання. Вітагенні педагогічні технології набули актуальності в зв'язку з масовою децелерацією дітей, погіршенням екологічної ситуації, з явищами соціа­льної фрустрації тощо. Серед причин, що обумовили децелерацію покоління, ос­новними є такі: алкоголізація тЗ наркотизація населення, зловживання фармацев­тичними препаратами, наслідки Чорнобильської катастрофи, телегонія тощо. Звідси випливає необхідність нових педагогічних технологій, що орієнтують на гуманізацію міжособистісних рідносин, актуалізацію знань як цінності, підви­щення індексу інтелекту та духовності, посилення практичної складової готовно­сті до життя в соціумі.
Ступінь дослідження. Вітагенне навчання ("vita"- лат. життя) - грунтується на актуалізації життєвого досвіду особистості, її інтелектуально-психологічного потенціалу з освітньою метою (4). Питання «чого навчати?», тобто проблема за
вдань і змісту освіти з давніх часів була причиною гарячих суперечок між дидактами. Висловлювалися різні погляди на те, що таке освіта, які знання повинна мати освічена людина.
Загалом в центрі уваги дидактики в різні історичні періоди знаходилися різ­ні аспекти: взаємодія вчителя й групи одноліток (ЯЛ. Коменський); виховальне навчання (И.Ф. Гербарт); взаємодія вчителя, змісту освіти, учня (К.Д. Ушинський); поєднання пізнання й діяльності з розв'язанням буденних, життєво значущих проблем (Дж. Дьюї); вільне навчання й виховання в умовах збагаченого освітньо-виховного середовища (С.Френе). Оригінальними є і сучасні дидактичні пропозиції (2).
Опора на життєвий досвід учнів завжди була в центрі уваги педагогів. Ака­демік А.С. Бєлкін пропонує розрізнити поняття "досвід життя" і "життєвий до­свід". Досвід життя - вітагенна інформація, пов'язана з розумінням тих чи інших станів життя і діяльності, яка не має для людини достатньої цінності. Життєвий досвід - вітагенна інформація, що стала надбанням особистості, знаходиться в ре­зервах довготривалої пам'яті і в стані постійної готовності до самоактуалізації в адекватних ситуаціях.
Мета дослідження: вивчити досвід дослід сучасних шкіл та дослідити тех­нології вітагенної освіти.
Одне з завдань вітагенних технологій - перевести досвід життя в життєвий досвід. Схематично цей перехід може бути такий: розум - почуття - дії.
Перехід вітагенної інформації у вітагенний досвід відбувається на декількох стадіях і декількох рівнях. Умовно стадії можуть бути визначені як:
первинне сприйняття вітагенної інформації; диференціація відсутня;
оцінна стадія, момент визначення значення отриманої інформації;
установча, коли особистість чи стихійно, чи осмислено створює установку на запам'ятовування інформації з терміном утримання в пам'яті. Причому термін залежить від значущості (4). Тому, безперечно, слід враховувати рівень засвоєн­ня вітагенної інформації.
Операційний рівень передбачає установку на слабке запам'ятовування, оскільки інформація може мати невелике значення для самореалізації особистості в освітньому процесі; функціональний рівень передбачає установку на більш три­валий термін збереження інформації; базовий рівень - найбільш значущий, бо пе­редбачає установку на тривале запам'ятовування. Рівні не є сталою величиною, вони можуть взаємодіяти між собою, переходити один в інший, набувати різного ступеня значущості.
Серед принципів вітагенної педагогіки: опора на життєвий досвід того, хто навчається, реалізація потенціальних можливостей особистості в освітньому про­цесі, багатомірність життєвого досвіду, актуалізація інтелектуального потенціалу. Принципово важливими є врахування декількох факторів в момент впливу, а та­кож, знання механізму імпрессінгу (специфічних моментів підвищеного сприй­няття, які іноді на все життя, іноді на тривалий час визначають мотиви діяльності людини, її мету, ціннісні орієнтири).
Практичним втіленням вітагенної педагогіки є інноваційні заклади освіти. Так, в селі Ковалівка Полтавського району функціонує Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості. Школа-комплекс включає до своєї
структури крім навчальної бази - майстерні, спортивні зали, учнівське лісництво площею 200 гектарів. Дійсно, саме імпрессінговим впливом є навчально виховний процес, мала академія наук, гуртки, секції, природоохоронні акції, архе­ологічні дослідження, багатоденні походи, музей-заповідних А.С. Макаренкн Експозиція музею - понад 1600 експонентів.
Як і в колоніях, де керував А.С. Макаренко, в школі-комплексі є підсобне господарство і 18 га землі, де діти вчаться, господарювати і любити землю.
Цікавим є також російський досвід. За аналогією з системою А.С. Макаренкн побудована і сиктивкарська агрошкола-інтернат, де виховуються діти з 2 до 18 років.
З 1987 року по 2003 рік в школі-інтернаті проводився експеримент і система роботи включала декілька компонентів, де основна складова - піклування про здоров'я дітей (санаторні зміни, фітотерапія, посилене харчування, загартування, заняття в сауні, басейні). Другим компонентом є розвиток дітей (увага до кількіс­них і якісних змін в анатомо-фізіологічній сфері, психічних процесах, в соціаль­ному становленні. Третім компонентом є інтегроване навчання. В навчальному плані агрошколи заплановано інтегровані курси хімії з сільськогосподарською працею і біології з основами сільського господарства тощо.
Суттєвим фактором розвитку учнів є професійна орієнтація на сільськогос­подарські професії. Закінчуючи школу, кожен з вихованців отримує одну з сільсь­когосподарських професій (майстер тваринництва, майстер рослинництва). Реалі­зувати зазначені компоненти дозволяє створена матеріально-технічна база: навча­льно-дослідне господарство, ботаніко-зоологічний заповідник (750 га), ангари для техніки, приміщення для тварин (корів, свиней, птиці, овець, кролів, коней).
Прикладами вітагенного педагогічного впливу можуть бути й інші школи (Одеська обл., м. Южне, с Сахнівка, Черкащина). Основними проблемами таких шкіл є: розробка технологій інтегрованого навчання, забезпечення матеріальної бази, функціонування школи - осередку духовності, науки, культури.
Висновки. Процеси вдосконалення і моделювання освітнього середовища, як і глобалізація освіти - невід'ємні риси педагогіки сьогодення. Цим і поясню-І ється зацікавленість проблемами вітагенної освіти.
Література
1.Белкин АС, Жукова Н.К. Витагенное образование. Голографический подход. -Екатеринбург. Изд-во УГПУ, 1999.
2.Бондарь В.І. Дидактика. - К., Либідь, 2005. - 264 с.
3.Эфроимсон В.П. Педагогическая генетика - М, Тайдеск Ко, 2003. - 197 с.
4.Кукушин B.C. Общие основы педагогики. Ростов на Дону., Изд. центр «Март», 2002.-224 с


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 58-60

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей