РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ Т.Г. Шаповалова

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ Т.Г. Шаповалова

Сообщение root » 29 окт 2007, 16:28

РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ
Т.Г. Шаповалова
Проблема здорового способу життя людини вирішується в різних аспектах - медичному, психолого-педагогічному, соціальному та інших. Патріархом про­паганди здорового способу життя в Україні був Микола Михайлович Амосов [1].
Відомо, що в збереженні й зміцненні здоров'я людини головну роль віді­грає здоровий спосіб життя. У поняття «здоровий спосіб життя» входять: праця й відпочинок як фактори здоров'я; раціональне харчування; рухова активність; відсутність шкідливих звичок [11, 12].
Останнім часом викликають тривогу такі шкідливі звички, як тривале зна­ходження дітей, підлітків та молоді біля телевізорів (телеманія) та комп'ютерна адикція (залежність) [8].
Згідно результатам соціологічних досліджень діти України проводять біля телевізора в середньому по дві години на день і посідають перше місце серед обстежених дітей інших країн (Росія, Франція, Швейцарія й ін.). Така телеманія впливає на стан здоров'я дітей. Найменше часу проводять біля телевізора діти Франції (2 години на тиждень). У зв'язку зі зростаючою комп'ютеризацією й Ін-тернетизацією українського суспільства виникає небезпека так званої Інтернет-залежності (синоніми: Інтернет-адикція, віртуальна адикція).
Формування Інтернет-залежності відбувається швидше, ніж традиційна за­лежність від паління, наркотиків, алкоголю. При комп'ютерній залежності від­значається стан депресії, стресу, фрустрації й конфлікту. Діти залежні від Інтер-нету, на жаль, потребують психологічної допомоги.
Здоровий спосіб життя є складовою валеології - науки про здоров'я здоро­вих людей [21. Багато наукових положень валеології вульгаризуються або пере­кручуються, що може призвести до затримки розвитку валеології як науки.
Валеологія диференціюється в різних напрямках: медичному (медична ва-леологія), педагогічному (педагогічна валеологія), соціальному (психовалеоло-гія) [5]. Здоров'я - це медико-соціальна категорія, тому важливу роль у розвитку валеології відіграють соціальні умови життя людини [7].
Метою нашого дослідження стало вивчення однієї з ланок педагогічної й медичної валеології - формування організаційно-педагогічних умов валеологіч-ного виховання підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю.
У попередніх дослідженнях, на підставі вивчення даної проблеми у філо­софській, психолого-педагогічній і медико-біологічній літературі, нами була розкрита соціально-біологічна сутність понять «валеологічне виховання», «вале-ологічна культура» старших підлітків, науково обґрунтовані основні організа­ційно-педагогічні умови формування здорового способу життя [9, 10]. Теорети­чно обґрунтовані й експериментально перевірені зміст, форми й методи валеоло-гічного виховання старших підлітків в умовах Бердянського позашкільного на­вчального закладу еколого-натуралістичного профілю - станції юних натураліс­тів. Були виділені три рівні сформованості валеологічної культури старших під­літків: високий, середній і низький.
У констатуючому експерименті було виявлено, що більшість гуртківців (58%) мають низький рівень сформованості валеологічної культури й не дотри­муються основних принципів здорового способу життя. У значної частини гурт­ківців спостерігалися акцентуації характеру, низька самооцінка особистості, ни­зькі показники комунікативних схильностей, фізичного й психічного здоров'я, недостатня соціальна адаптація.
При проведенні формуючого етапу експерименту в експериментальній групі відбулися позитивні зміни в показниках високого рівня валеологічної культури (з 6,4 до 57,7 відсотків).
Як показали результати нашого дослідження, особистіше зорієнтований під­хід до ваіеологічного виховання сприяє формуванню валеологічної культури ста­рших підлітків з урахуванням їхніх домінуючих потреб у самопізнанні, самовихо­ванні й оздоровчій діяльності, що відповідає концепціям І.Д.Беха про особистісно зорієнтоване виховання [4] і Р.Бернса на розвиток Я-концепції у вихованні [3].
Розроблені нами зміст, форми й методи валеологічної культури й здорового способу життя можуть бути використані керівниками гуртків, методистами поза-
шкільних навчальних закладів, учителями загальноосвітніх шкіл. Зокрема, у зага­льноосвітній школі № 16 міста Бердянська Запорізької області (директор М.А.Кондратюк, шкільний психолог О.М.Бедунова, класний керівник 10-г класу Н.І.Хоменко) було проведене дослідження з аналізу показників акцентуацій хара ктеру у школярів [6], результати якого були використані в індивідуальній профі­лактичній та корекційній роботі з підлітками, що мали акцентуації характеру.
Література
1.Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова:Алгоритм здоров'я. Человек и общество. - До­нецк: Сталкер; М.:000: Изд-во ACT, 2003. - 590 с.
2.Апанасенко Г.Л., Попова Л.О. Медицинская валеология: Избранные лекции. - К.: Здоров'я, 1998.-248 с.
З.Берс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М: Прогресс, 1986. - 422 с.
4.Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1998.-204 с.
5.Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в Україні. // 36. наук.-практ. ст. / За заг. ред. В.М.Оржеховської. - К.: Магістр - S, 1999. - 120 с
6. Гречишкина ОД., Хоменко НИ., Гречишкина ИВ. Анализ показателей акцентуаций характера в динамике у школьников // Матер. III Між нар. Наук.-практ. Конф. "Динаміка науко­вих досліджень - 2004", Т. 2. Психологія. -Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С 19-21.
7.Мягченко А.П., Гречишкина О.Д. Экология и валеология человека. - Запорожье: ВПК "Запоріжжя", 1999. - 144 с.
8.Соловьева И.И. Личностные предпосылки формирования компьютерной аддикции // Матер. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта- 2005».- Т. 51. Психологія. - Дніпропе­тровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 66-68.
9.Шаповалова Т.Г. Роль ековалеологічної культури в рішенні проблем здоров'я підліт­ків. Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация от­ходов // Сб. научн. трудов XXII Междунар. научно-технич. конф. /Под ред. С.В.Разметаева, В.Ф.Костенко: В 3-х т. - Т. 2. - X., 2004. - С. 448-454.
1.Шаповалова Т.Г. Валеологічна виховання старших підлітків у позашкільних на­вчальних закладах еколого-натуралістичного профілю: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук. - 13.00.07 - теорія і методика виховання. Роботу вико­нано в Інституті проблем виховання АПН України, 2006. - 20 с
2.Шацкова А.П., Новиков ІО.В. Здоровье здоровых. - М.: Знание, 1987. - 48 с. (нар. ун-т, фак. Здоровья, №3).
12. Чарлтон Э. Основные принципы обучения здоровому образу жизни // Вопросы пси­
хологии. - 1997. - №2.-С. 3-11.
Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 96-99

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей